کیسه زباله بنددار بزرگ

موجود
: 65 *80
: بزرگ
: 0کیلوگرم
:

تعداد : ۱۵ عدد   

آسان مصرف 

تهیه شده ازمواد نو و ۱۰۰ درصد تجزیه پذیر.