کیسه زباله بنددار اقتصادی

موجود
: 65 *85
: بزرگ
: 0کیلوگرم
:

تعداد : ۱۵ عدد 

اقتصادی و با صرفه

تهیه شده از مواد نو ۱۰۰ درصد تجزیه پذیر.