دستمال میکروفایبر

موجود
: 30 *40
: بزرگ
: کیلوگرم
:

بدون پرز و بدون نیاز به مواد شوینده 

بدون باقی گذاشتن لکه 

جهت نظافت کلیه سطوح